முழு ஊரடங்கு முதலில் ஒரு வாரத்திற்கு செயல்படுத்தலாம் எனக் கருத்துக் கூறப்பட்டது.

முழு ஊரடங்கு முதலில் ஒரு வாரத்திற்கு செயல்படுத்தலாம் எனக் கருத்துக் கூறப்பட்டது.
முழு ஊரடங்கு முதலில் ஒரு வாரத்திற்கு செயல்படுத்தலாம் எனக் கருத்துக் கூறப்பட்டது.

முழு ஊரடங்கு முதலில் ஒரு வாரத்திற்கு செயல்படுத்தலாம் எனக் கருத்துக் கூறப்பட்டது.

 தற்போதுள்ள முழு ஊரடங்கால் முழு திருப்தி இன்னும் கிடைக்கவில்லை.

 சூழலை பொறுத்து ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும்:

 முதல்வர்