காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஶ்ரீஶ்ரீஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் அவர்களுக்கு திருமலை திருப்பதி தேஸ்தானம் சார்பாக  வருடத்திற்கு ஒருமுறை அளிக்கப்படும் கோயில் மரியாதை இன்று செய்யப்பட்டு திருமலை தெய்வம் திருவேங்கடமுடையானை தரிசனம் செய்தார்கள்.

ஹர ஹர சங்கர; ஜெய ஜெய சங்கர.
     ஒம் நமோ வேங்கடேசாய.