தடுப்பூசி போட்டு தான் நடிகர் விவேக்கிற்கு இந்த நிலை - மன்சூர் அலிகான் வருத்தம்

தடுப்பூசி போட்டு தான் நடிகர் விவேக்கிற்கு இந்த நிலை - மன்சூர் அலிகான் வருத்தம்
தடுப்பூசி போட்டு தான் நடிகர் விவேக்கிற்கு இந்த நிலை என்பதை எந்த ஹீரோவும், எந்த மீடியாவும் பேசவில்லை! -- மன்சூர் அலிகான் வருத்தம்,

தடுப்பூசி போட்டு தான் நடிகர் விவேக்கிற்கு இந்த நிலை என்பதை எந்த ஹீரோவும், எந்த மீடியாவும் பேசவில்லை!

-- மன்சூர் அலிகான் வருத்தம்