மக்கள் நீதி மய்யத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் கமல்ஹாசன் தலைமையில் நடைப்பெறுகிறது

மக்கள் நீதி மய்யத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் கமல்ஹாசன் தலைமையில் நடைப்பெறுகிறது
மக்கள் நீதி மய்யத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் கமல்ஹாசன் தலைமையில் நடைப்பெறுகிறது

மக்கள் நீதி மய்யத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள், மண்டல தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கூட்டம் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் கமல்ஹாசன் தலைமையில் நடைப்பெறுகிறது