நடிகர்ஆர்யா திரிசுல் 550 SD TMT கம்பி அறிமுக நிகழ்ச்சியய துவக்கி யவக்கிறார்

நடிகர்ஆர்யா திரிசுல் 550 SD TMT கம்பி அறிமுக நிகழ்ச்சியய துவக்கி யவக்கிறார்
நடிகர்ஆர்யா திரிசுல் 550 SD TMT கம்பி அறிமுக நிகழ்ச்சியய துவக்கி யவக்கிறார்

நடிகர்ஆர்யா திரிசுல் 550 SD TMT கம்பி
அறிமுக நிகழ்ச்சியய துவக்கி யவக்கிறார்

நாள் : பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி
சென் னன, 26 பிப்ரவரி 2022 இன் று, பிரபல தகாலிவுட்நடிகர்ஆர்யா
சசன்யனயில் திரிசூல் ஸ் டீல்ஸ் & டிஎம்டி பார்ஸ் பியரதவட்லிமிசடட்டின்
புதிய ேயாரிப்பான ‘550 எஸ் டி டிஎம் டி பார்ஸ் ’ ஐ அறிமுகப்படுே்தினார்.
சசன்யனயில் உள்ள திரிசூல் ஸ் டீல்ஸ் & டிஎம்டி பார்ஸ் பியரதவட்லிமிசடட்
நிறுவனம் அேன் புதிய ேயாரிப்பான 550 எஸ் டி டிஎம் டி பார்கனை
அறிமுகப்படுே்தியேன் மூலம் கட்டிடப் சபாருட்களுக்கான நுயழவாயிலாகே்
திகழ்கிறது. 
சோழில் வல்லுநர்களின் இளம் குழுவால் நடே்ேப்படும் இந்ே நிறுவனம், 
வரும் காலங்களில் கட்டிடப் சபாருள் துயறயில் வலுவான இருப்யப
தநாக்கமாகக்சகாண் டுள்ளது. வணிகே்திற்கான அறிவியல் சிந்ேயன
சசயல்முயறயுடன் அயமக்கப்பட்ட அேன் நவீன கயல உற்பே்தியய
நிறுவனம் சபருயமயாகக்சகாண் டுள்ளது.
550 SD TMT பார்கை்
TMT துயறயில் சபரும்பாலானயவ 500 அல்லது 500 D பார்கதள ஆதிக்கம்
சசலுே்துகின் றன. ஆனால் திரிசூல் ஸ் டீல்ஸ் & டிஎம்டி நிறுவனம் 550 SD 
வயககளில் மிக உயர்ந்ே ேயாரிப்பு வரம்பில் டிஎம்டி பார்கயள
அறிமுகப்படுே்துகிறது.
550 SD வரம்பு TMT பார்கள், அதிக நீ ர்ே்துப்தபாகும் ேன்யமயுயடய
கட்டிடங்களுக்கு மிகவும் சபாருே்ேமானது.550 SD தரஞ்ச்டிஎம்டி பார்கள்
கட்டிடே்திற்கு உறுதியயயும் வலியமயயயும் ேருகிறது, இேன் மூலம்
எந்ேசவாரு இயற்யக தபரழிவுகளிலிருந்தும் கட்டிடங்கயளப் பாதுகாக்கிறது.
திரிசூல்ஸ் டீல் ஸ் & டிஎம் டி பார்ஸ் நிறுவனம் தவகம் மற்றும்
விதவகே்துடன் சந்யேப்படுே்ேல் மற்றும் விற்பயன மூலம் வலுவான
அடிே்ேளே்துடன், குறுகிய காலே்தில் ேமிழ்நாட்டிற்குள் நுயழவதில்
உறுதியாக உள்ளது.
"திரிசூலுடன் அனனவரும் வைர வவண் டும்" என் ற சேளிவான
சிந்ேயனயுடனும், பார்யவயுடனும், நிறுவனம் அேன் வளர்ச்சிப் பயணே்தில்
அேனுயடய ஒவ்சவாரு பங்குோரர்களுக்கும் மதிப்யப கூட்டுவதில்
உறுதியாக உள்ளது.