மும்பை ஆர்தர் சாலை சிறையில் உள்ள மகன் ஆர்யன் கானை நடிகர் ஷாருக்கான் சந்தித்தார்.

மும்பை ஆர்தர் சாலை சிறையில் உள்ள மகன் ஆர்யன் கானை நடிகர் ஷாருக்கான் சந்தித்தார்.
மும்பை ஆர்தர் சாலை சிறையில் உள்ள மகன் ஆர்யன் கானை நடிகர் ஷாருக்கான் சந்தித்தார்.

மும்பை ஆர்தர் சாலை சிறையில் உள்ள மகன் ஆர்யன் கானை நடிகர் ஷாருக்கான் சந்தித்தார். ஆர்யன் கானுக்கு தொடர்ந்து ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் ஷாருக்கான் சந்தித்தார்.