நடிகரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு.உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசியை இன்று போட்டுக் கொண்டார்.

நடிகரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு.உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசியை இன்று போட்டுக் கொண்டார்.
நடிகரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு.உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசியை இன்று போட்டுக் கொண்டார்.
நடிகரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு.உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசியை இன்று போட்டுக் கொண்டார்.

நடிகரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு.உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசியை இன்று போட்டுக் கொண்டார்.