மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் நம்மவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்களை சமூக நீதி கூட்டமைப்பு சேர்ந்த சமுதாயத்தலைவர்கள் சந்தித்தனர்

மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் நம்மவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்களை சமூக நீதி கூட்டமைப்பு சேர்ந்த சமுதாயத்தலைவர்கள் சந்தித்தனர்
மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் நம்மவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்களை சமூக நீதி கூட்டமைப்பு சேர்ந்த சமுதாயத்தலைவர்கள் சந்தித்தனர்
மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் நம்மவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்களை சமூக நீதி கூட்டமைப்பு சேர்ந்த சமுதாயத்தலைவர்கள் சந்தித்தனர்

மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் நம்மவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்களை சமூக நீதி கூட்டமைப்பு சேர்ந்த சமுதாயத்தலைவர்கள் சந்தித்தனர்