நாடாளுமன்ற வளாகத்தில், சோனியா காந்தியுடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சந்திப்பு!

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில், சோனியா காந்தியுடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சந்திப்பு!
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில், சோனியா காந்தியுடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சந்திப்பு!

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில், சோனியா காந்தியுடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சந்திப்பு!