மே மாதத்தில் 12 நாட்கள் வங்கிகள் விடுமுறை

மே மாதத்தில் 12 நாட்கள் வங்கிகள் விடுமுறை
மே மாதத்தில் 12 நாட்கள் வங்கிகள் விடுமுறை

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகளுக்கு மே மாதத்திற்கான விடுமுறையை அறிவித்துள்ளது. மே மாதத்தில் வங்கிகளுக்கு 12 நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகள், திருவிழாக்கள் மற்றும் பண்டிகை நாட்களும் அடங்கும். இது மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடலாம். வங்கிகளுக்கு நேரில் சென்று நிதி பரிவர்த்தனை மேற்கொள்பவர்கள் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு கொள்ளுங்கள்.