தமிழ்நாட்டில் கார்பிவேக்ஸ் பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி இன்று முதல் தொடக்கம்...

தமிழ்நாட்டில் கார்பிவேக்ஸ் பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி இன்று முதல் தொடக்கம்...
தமிழ்நாட்டில் கார்பிவேக்ஸ் பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி இன்று முதல் தொடக்கம்...

தமிழ்நாட்டில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கார்பிவேக்ஸ் பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது. கோவிஷுல்டு அல்லது கோவேக்சின் தடுப்பூசிகளை செலுத்தி 6 மாதம் ஆனவர்கள் கார்பிவேக்ஸ் செலுத்திக் கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு.