ஜூலை மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வரி வசூல்

ஜூலை மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வரி வசூல்
ஜூலை மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வரி வசூல்

ஜூலை மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் ரூ.1,16,393 கோடி: மத்திய நிதி அமைச்சகம்